Declaració d'accessibilitat

Introducció

PRODECA (Promotora d’Exportacions Catalanes) s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc www.prodeca.cat, excloent els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

1. Situació de compliment

Aquest lloc web és «parcialment conforme» amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

2. Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

1.    Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018:

 1. Alguna pàgina incorpora reproductor de vídeo que no disposa d'un per a seleccionar i reproduir audiodescripcions disponibles [requisit número 7.2.1 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Reproducció d'audiodescripció]
 2. Alguna pàgina incorpora reproductor de vídeo que no proporciona controls per a la reproducció de subtítols i audiodescripció al mateix nivell d'interacció que la resta de controls [requisit número 7.3 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Controls d'usuari per a subtítols i audiodescripció
 3. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Contingut no textual].
 4. Alguns vídeos gravats poden no contenir subtítols [requisit número 9.1.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 subtítols (gravats)]
 5. Alguns vídeos pregravats en el lloc web no disposen d'àudio descripció o mitjans alternatius. requisits número 9.1.2.5 i 9.1.2.3 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Àudio descripció o mitjans alternatius (gravat)]
 6. En alguns formularis el camp d'entrada que recopila informació sobre l'usuari no té identificat el propòsit [requisit número 9.1.3.5 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 identificació del propòsit d'entrada
 7. En algunes pàgines la relació de contrast en text o imatges podria no ser d'almenys 4.5:1 [requisit número 9.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 contrast mínim.
 8. En algunes pàgines alguns elements no tenen el focus del teclat [requisit número 9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Teclat.
 9. De manera puntual algun enllaç podria no tenir definit el propòsit específic de manera textual [requisit número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 propòsit dels enllaços]
 10. Hi ha continguts o frases dins de la pàgina l'idioma de la qual no pot determinar-se per programa [requisit número 9.3.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Idioma de les parts]
 11. De manera puntual podria existir algun error d'entrada en algun camp/formulari del qual no es notifiqués a l'usuari el suggeriment per a solucionar-lo [requisit número 9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Suggeriment davant errors]
 12. En algunes pàgines pot haver-hi atributs i ANEU duplicats [requisit número 9.4.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 processament]
 13. En algunes pàgines els components d'interfície d'usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l'estructura recomanada per les pautes d'accessibilitat [requisit número 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Nom, funció, valor]
 14. En algunes pàgines els missatges d'estat podrien no estar determinats mitjançant programació a través de funcions o propietats [requisit número 9.4.1.3 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 missatges d'estat]
 15. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 10.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Contingut no textual].
 16. En algun document la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text [requisit número 10.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2021-03 d'informació i relacions].
 17. En algun document s'ha utilitzat el color com a únic mig visual per a transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual [requisit número 10.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 ús del color].
 18. En algun document alguns elements no tenen el focus del teclat [requisit número 10.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Teclat].
 19. En algun document la navegació seqüencial mitjançant el teclat podria no tenir un ordre consistent [requisit número 10.2.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 ordre del focus].
 20. En algun document els components d'interfície d'usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l'estructura recomanada per les pautes d'accessibilitat [requisit número 10.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2021-03 Nom, funció, valor].

2.    Càrrega desproporcionada

 1. No aplica.

3.    El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

 1. Poden existir arxius d'ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria d'ells sí que ho compleixin.
 2. Pot haver-hi continguts de tercers que no estiguin desenvolupats per Prodeca o que no estiguin sota el seu control, com per exemple, arxius ofimàtics.

3. Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el dia 13/09/2022.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per l'empresa Everycode S.L. el dia 09/09/2022.

Última revisió de la declaració: 13/09/2022.

4. Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a de l'RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web a través.

Per a aquestes comunicacions té disponible aquests canals de comunicació:

Concorde a l'article 10.2.b del RD 1112/2018, també pot presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.
 • Una sol·licitud d'informació accessible relativa a:
 • Continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons el que s'estableix per l'article 3, apartat 4.
 • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

Les sol·licituds d'informació accessible i queixes es poden presentar a través de Sol·licitar informació accessible o fer una queixa, així com de la resta d'opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per la Unitat responsable d'accessibilitat de la Direcció General d'Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda.

5. Procediment d’aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l'article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través de Reclamar una sol·licitud, així com a la resta d'opcions recollides a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat responsable daccessibilitat de la Direcció General dAtenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda.