El CMR. Claus d’ús pels venedors

El conveni CMR és el conveni que regula el transport internacional de mercaderies per carretera. A més a més d’un conveni internacional, també és un contracte de transport i a l’hora un document de transport internacional per carretera.

El conveni CMR regula les condicions de transport i les obligacions de totes les parts: venedor, comprador i transportista. 

Principals aspectes a tenir en consideració

En aquest escrit revisarem les principals obligacions del venedor i variables a tenir en compte per assegurar i minimitzar els possibles riscos que pot tenir el venedor en l’ús d’aquest conveni, contracte i document de transport.

El CMR és una prova de transport que el venedor necessita per demostrar la venda de les mercaderies i el lliurament de les mateixes al comprador.

Com que el CMR és un conveni internacional, només s’utilitza per al transport internacional i per tal per vendes intracomunitàries o per exportació en els països de l'est d’Europa.

CMR Transport

En aquest article ens centrarem en les vendes intracomunitàries. En aquest sentit cal tenir clar que per cobrar una venda intracomunitària cal en primer lloc demostrar el lliurament de la mercaderia del venedor al comprador. Sense lliurar la mercaderia no podríem fer la factura comercial, però tampoc iniciar el procés de cobrament. Imaginem que hem fet una assegurança comercial com CESCE, COFACE o Crèdit i Caució, la primera condició per iniciar un procés de reclamació del pagament es haver lliurat la mercaderia i provar aquest lliurament.

En aquest sentit el document CMR és la prova que necessitem per demostrar el lliurament de la mercaderia. El document disposa de tres llocs per signar, la primera signatura correspon al venedor de la mercaderia, la segona signatura correspon al transportista i la tercera signatura correspon al comprador. Cada un d’ells es queda amb un original del document (prova de transport i de lliurament de la mercaderia).

Com influeixen els Incoterms?

És necessari incloure els Incoterms, per introduir diverses casuístiques en el lliurament. El primer exemple es pot fer en una venda intracomunitària amb un Incoterm de la família de les Fs. Això vol dir que és el comprador qui gestiona i paga el transport. En aquest cas, el lliurament de la mercaderia es realitza en les instal·lacions del venedor, quan aquest realitza la càrrega de la mercaderia al transport del comprador. La prova de lliurament i de transport és el primer original que és lliurat al venedor amb la signatura del venedor i del transportista.

En el segon exemple utilitzaríem per a la venda un Incoterm de la família de les Ds, en aquest cas el transport va a càrrec del venedor i per tant és aquest qui contracta al transportista. En aquest cas, el lliurament de la mercaderia es realitza quan el transportista arriba a casa del comprador, concretament sobre el vehicle, abans de la descàrrega. El venedor obté la prova de transport amb el segon original del transportista que inclou les tres signatures, inclosa la del comprador, o bé amb un quart original, que el transportista lliura al venedor juntament amb la factura dels serveis prestats pel transportista. 

És necessari remarcar que el CMR deixa molt clares les responsabilitats de cada part. El venedor lliura al transportista una mercaderia i aquest no diu res de l'estat de la mercaderia a la casella 18 del model del CMR (el podeu trobar adjunt) i finalment la mercaderia arriba malmesa a casa del comprador. El comprador així ho fa constar a la casella 24 del CMR. És clar que la responsabilitat és del transportista i és l’assegurança del transportista qui haurà de cobrir els danys en el transport. Per això és important que el venedor no deixi posar cap anotació a la casella 18 al transportista si realment la mercaderia és correcta.

CMR CLAUS DÚS PELS VENEDORS

També el document CMR és prova de transport per justificar les vendes intracomunitàries davant d’hisenda. Per poder facturar una venda intracomunitària de productes exempta d’IVA, cal poder demostrar la sortida efectiva de la mercaderia de l'estat membre amb un transport en direcció a un altre estat membre de la UE Com ja sabeu hi ha una nova normativa d’obligat compliment en tota la UE que són el Quik Fixes. Doncs el document principal per demostrar aquesta sortida efectiva és el CMR.

Un dels problemes que normalment tenen els venedors respecte al CMR és l’obtenció d’aquest document quan s’envien agrupatges, mercaderia que va conjuntament amb altres carregadors consolidats en un camió. En aquest cas hi ha molts transportistes que no lliuren el CMR als venedors/carregadors i per tant no tindrien la prova principal per demostrar davant d’hisenda la sortida efectiva de la mercaderia del territori nacional. En aquest sentit, el venedor ha de tenir aquest document, i si el transportista no  el lliura, el  venedors també pot emetre un CMR i fer que el transportista el signi quan li lliuri la mercaderia.

Com podeu veure, és molt important conèixer per part del venedor com s'utilitza el document de transport CMR que és un contracte de transport i un conveni internacional.